Privacy verklaring

 


Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De AVG vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De invoering van de AVG heeft tot gevolg dat vanaf 25 mei 2018 dezelfde privacywetgeving geldt in de gehele Europese Unie.
De AVG heeft tot doel de bescherming van persoonsgegevens te waarborgen en legt vast hoe organisaties om moeten gaan met persoonsgegevens.

Wat zijn persoonsgegevens?

Onder het begrip persoonsgegevens valt alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbaar natuurlijk persoon. Deze informatie dient direct of indirect (door middel van herleiding) te kunnen leiden tot identificatie van een natuurlijk persoon. De AVG deelt persoonsgegevens op in twee groepen:

Gewone persoonsgegevens:

 1. Naam
 2. Adres
 3. Postcode
 4. Woonplaats
 5. BSN-nummer
 6. E-mailadres
 7. Kentekengegevens
 8. IP-adres

Bijzondere persoonsgegevens:

 1. Ras
 2. Godsdienst
 3. Seksuele leven
 4. Politieke voorkeur
 5. Gezondheid
 6. Lidmaatschap vakvereniging
 7. Strafrechtelijk gedrag
 8. Genetische en biometrische gegevens


JBC Epétanque zal u, behoudens lidmaatschap van eerdere vereniging(en), nooit vragen om bijzondere persoonsgegevens en verwerkt derhalve ook geen bijzondere persoonsgegevens.

Wat wordt verstaan onder verwerking persoonsgegevens?

Volgens art. 4 lid 2 van de AVG is het verwerken van persoonsgegevens: Elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedures, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen etc. Het begrip verwerken is erg ruim en schaart alle handelingen onder zich van het verzamelen van gegevens tot en met het vernietigen van gegevens.

Hoe verzamelt JBC Epétanque persoonsgegevens?

JBC Epétanque verzamelt nooit persoonsgegevens zonder uw toestemming. JBC Epétanque verkrijgt uw gegevens door het achterlaten van informatie in formulieren of direct contact met u.
JBC Epétanque legt conform de AVG alleen relevante gegevens vast, inclusief de wijze waarop deze gegevens verkregen zijn en hoe u toestemming hebt gegeven voor het vastleggen van uw gegevens door JBC Epétanque.
JBC Epétanque verstrekt uw gegevens nooit aan derden, tenzij u hiervoor uitdrukkelijk toestemming gegeven hebt of tenzij de wet bepaalt dat JBC Epétanque hiertoe verplicht is.

Cookies

De website van JBC Epétanque maakt géén gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat op uw harde schijf wordt opgeslagen door een server en alleen herkend wordt door de server die de cookie opslaat.

Hoe gaat JBC Epétanque om met uw persoonsgegevens?

Uw gegevens worden nauwkeurig en veilig vastgelegd door JBC Epétanque. Dit houdt in dat gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daartoe bevoegd zijn en voor wie het noodzakelijk is uw gegevens in te zien. Uw gegevens worden door JBC Epétanque niet gebruikt voor doeleinden waarvoor u geen uitdrukkelijke toestemming verleend hebt en worden niet verstrekt aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming of zonder dat de wet of de handhaving daarvan JBC Epétanque daartoe verplicht.
U heeft ten alle tijde recht op inzage in uw persoonsgegevens zoals deze zijn vastgelegd bij JBC Epétanque. U kunt hiervoor een verzoek indienen.


Met welk doel verzamelt JBC Epétanque persoonsgegevens?

JBC Epétanque verzamelt en slaat informatie op van relaties om de relaties te kunnen onderhouden. JBC Epétanque verzamelt en slaat informatie op van beoogde relaties om deze van dienst te kunnen zijn in verzoeken die kunnen leiden tot het aangaan van een relatie. JBC Epétanque gebruikt uw gegevens dus om de relatie actief te kunnen onderhouden en te kunnen voldoen aan uw verzoeken. Verder worden de gegevens gebruikt om u passende informatie te kunnen sturen.


Toestemming en bezwaar

Conform de regels zoals vastgelegd in de AVG slaat JBC Epétanque alleen relevante en toegestane informatie op, voor de duur die noodzakelijk is en met uw verleende toestemming. Wilt u bezwaar maken tegen de vastlegging van uw persoonsgegevens, inzage verkrijgen in uw persoonsgegevens zoals vastgelegd bij JBC Epétanque of uw verleende toestemming intrekken? Neem dan contact op met JBC Epétanque.


Privacy Protocol JBC Epétanque

Fotoprotocol
JBC Epétanque hanteert een fotoprotocol voor het plaatsen van foto’s op de website van JBC Epétanque en voor social media zoals facebook, twitter en groeps-Whatsapp van teams. In het protocol kunt u de regels lezen, waaraan JBC Epétanque zich houdt als het gaat om foto’s van onze leden, begeleiders en andere betrokkenen.

Gebruik website/social media

 • JBC Epétanque beheert de website www.epetanque.nl. De website heeft tot doel informatie te verstrekken over de vereniging. Deze informatie is bestemd voor leden, ouders/verzorgers van jeugdleden, externe contacten en belangstellenden;
 • Het auteursrecht ten aanzien van de inhoud van de website berust bij JBC Epétanque. Het is niet toegestaan de inhoud van de website geheel of gedeeltelijk openbaar te maken en/of in enige vorm of op enige wijze te verveelvoudigen zonder voorafgaande toestemming van het bestuur van de vereniging;
 • Tijdens alle activiteiten door de vereniging georganiseerd binnen de eigen accommodatie mogen foto- en video-opnames gemaakt worden door leden en/of verzorgers van leden;
 • Voor opnamen die bedoeld zijn of gebruikt worden voor publicatie op onze eigen website wordt vooraf geen toestemming gevraagd aan betrokkenen, noch worden zij hierover ingelicht;
 • Er worden geen foto’s van individuele kinderen geplaatst op de website van JBC Epétanque, als de ouders bezwaar hebben gemaakt. Bij voorkeur minimaal twee a drie kinderen op een foto;
 • Achternamen worden alleen geplaatst als de persoon/personen een functie bekleden bij JBC Epétanque zoals leden van het bestuur en begeleiders en trainers van de teams. Als hij/zij het hiermee niet eens is, wordt de achternaam verwijderd.
 • Er worden geen adressen en telefoonnummers genoemd anders dan van diegene met een functie voor club zoals leden van bestuur en begeleiders en trainers van de teams;
 • Als ouder/verzorgers problemen heeft/hebben met een foto of foto’s dan kan in overleg met deze persoon besloten worden de foto’s te verwijderen;
 • Leden en/of ouders/verzorgers van jeugdleden die bezwaar hebben tegen het plaatsen van foto’s dan wel hun kind(eren) dienen dit schriftelijk kenbaar te maken bij het bestuur. Deze personen komen dan op een lijst te staan, waarmee rekening gehouden wordt bij het plaatsen van foto’s op de website. Dit bezwaar kan ook weer worden herroepen.
 • Binnen veel teams wordt gebruikt gemaakt van Whatsapp-groepen. Dus ook hierbij geldt: minimaal twee a drie kinderen op een foto en netjes gekleed. En als ouders niet willen dat hun kind op de foto staat, moeten de begeleiders hier rekening mee houden;
 • Het bestuur is en blijft alleen eindverantwoordelijk voor de eigen JBC Epétanque website en voor de JBC Epétanque facebook-pagina en andere eigen JBC Epétanque social media;

Maken van foto- en video opnames

Tijdens alle activiteiten door de vereniging georganiseerd binnen de eigen accommodatie mogen/kunnen foto- en video-opnames gemaakt worden door leden en/of verzorgers van leden of uitgenodigde pers.

 • Mogelijke omstandigheden waarbij opnamen gemaakt kunnen worden, zijn : a. wedstrijden en (officiële) toernooien; b. verenigingsactiviteiten; c. tijdens trainingen.
 • Voor zover de opnamen louter voor eigen gebruik zijn bedoeld gelden geen nadere bepalingen mits het eigen kind betreft, noch aanvaardt de vereniging enige aansprakelijkheid hiervoor;
 • Voor opnamen die bedoeld zijn of gebruikt worden voor publicatie op onze eigen website wordt vooraf geen toestemming gevraagd aan betrokkenen, noch worden zij hierover ingelicht;
 • Door een trainer en/of coach kan gevraagd worden filmopnames te maken van zijn/haar team omwille van het verbeteren van de prestaties. De volledige opnamen worden enkel ter beschikking gesteld aan de door de trainer en/of coach aangewezen personen. Gedeelten van de opnamen kunnen echter gebruikt worden voor de website;
 • In alle andere gevallen van foto- en video-opnames dient goedkeuring te worden verkregen van het hoofdbestuur. Ouders van jeugdleden en leden, die bezwaar hebben tegen het maken van opnames in algemene zin, kunnen dit bezwaar, met redenen omkleed, kenbaar maken bij het bestuur.


Sancties

Bestuursleden, begeleiders, coaches en trainers hebben een voorbeeldfunctie als het gaat om het gebruik van beelddragers. Zij dienen te allen tijde te handelen naar dit protocol. Indien zich een incident voordoet zal het hoofdbestuur hier zorgvuldig mee omgaan en disciplinaire maatregelen treffen met de mogelijkheid om dit ook te melden aan betreffende instanties. Betrokken ouders worden direct geïnformeerd.

 

Free Joomla templates by Ltheme